Wrocław: Przebudowa lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnym przy placu Strzeleckim 12 we Wrocławiu na pracownię graficzną dla potrzeb Ośrodka Postaw Twórczych - ETAP II
Numer ogłoszenia: 245714 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Postaw Twórczych , ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3642765, faks 071 3642765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnym przy placu Strzeleckim 12 we Wrocławiu na pracownię graficzną dla potrzeb Ośrodka Postaw Twórczych - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnym przy placu Strzeleckim 12 we Wrocławiu na pracownię graficzną dla potrzeb Ośrodka Postaw Twórczych - ETAP II. 2. Zakres robót I i II ETAPU obejmuje: 1)wykonanie robót rozbiórkowych, 2)wybudowanie konstrukcji wsporczej pod ciężkie urządzenia graficzne, 3)wybudowanie nowych ścian działowych, 4)przesunięcie drzwi wejściowych na klatkę schodową, 5)roboty wykończeniowe, 6)roboty sanitarne, 7)roboty elektryczne. 3.Etapowanie planowanej inwestycji:Z uwagi na możliwości finansowania planowanej inwestycji jest ona realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zrealizowano pomieszczenia galerii wystawienniczej wraz z toaletą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przedsionkiem (pomieszczenie nr 6 nie weszło w zakres I ETAPU) oraz roboty budowlane i instalacyjne w całym lokalu, które umożliwią użytkowanie galerii oraz wykonano konstrukcję wsporczą pod ciężkie urządzenia graficzne. Zakres prac II ETAPU: A. ROBOTY BUDOWLANE: 1)wykonanie robót rozbiórkowych w pomieszczeniach nr 1,3,4,6,7,8 i wnęce porządkowej, w tym m.in.: -demontaż sufitu podwieszonego, -demontaż ścianki działowej GK, -wyburzenie ścianki z cegły pełnej, -podkucie nadproża i wykonanie brakujących węgarków, -skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg, -skucie tynków ze ścian, -demontaż krat wewnętrznych, 2)stan surowy, w tym m.in.: -montaż sufitu podwieszonego w systemie G-K, -wymurowanie ścianek z cegły pełnej rozbiórkowej, -wybudowanie ścianki działowej w technologii G-K, -zabezpieczenie słupa żeliwnego, -wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z płyt GKFI, 3)roboty wykończeniowe, w tym m.in.: -szpachlowanie ścian preparatem MP75, -malowanie ścian farbą emulsyjną, -wykonanie zabezpieczeń ścian preparatem antygrzybowym, -wykładanie ścian płytkami ceramicznym, -wymiana 2 okien, -wstawienie nowych parapetów ze sklejki wodoodpornej, -montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych wraz z ościeżnicą. B. INSTALACJE SANITARNE: 1)instalacja grzejników elektrycznych, 2)montaż elektrycznej kurtyny powietrznej , 3)wykonanie instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej. C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1)instalacje oświetlenia ogólnego i miejscowego w pomieszczeniach 1, 2, 3, 6,7, 8, 2)instalacje oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, 3)instalacja gniazd wtykowych, 4)instalacje odbiorów technologicznych, 5)instalacje wentylacji mechanicznej, 6)instalacje miejscowych połączeń wyrównawczych, 7)instalacje ochrony przeciwporażeniowej, 8)demontaż oświetlenia wystawienniczego i ponowny montaż wg wytycznych Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu - w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) 2. w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu - w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) 3. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Zamawiający określa następujące warunki dokonania zmiany Umowy, przy czym okoliczności przewidziane poniżej, stanowiące podstawę zmiany Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek: 1)zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a)niezapewnienia nadzoru inwestorskiego, b)niezapewnienia nadzoru autorskiego, c)nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt 2 Umowy, d)wystąpienia opóźnień w przekazaniu Wykonawcy dokumentów o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 3 Umowy, e)udzielenia robot dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, f)udzielenia robót uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, g)konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, h)wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robot, i)wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy. We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 2)zmiana stawki podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT - dotyczy to robót nie wykonanych, 3)zmiana kierownika budowy/kierowników robót branżowych: a)na wniosek Wykonawcy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) w przypadku: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osoby/osób, -nie wywiązywania się ww. osoby/osób z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, -jeżeli zmiana ww. osoby/osób stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), b)na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy ww. osoba/osoby nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierowników robot branżowych zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robot branżowych - nowy kierownik budowy/kierownik robot branżowych musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 4)w przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających się na przedmiot Umowy, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zmniejszeniu, 5)jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 6)wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności strajk, wojnę, rozruchy, pożar, burzę, powódź, eksplozję, epidemie, obsunięcia się ziemi, trzęsienie ziemi, powodzie, podtopienia, zamieszki, akty terrorystyczne, oraz wszelkie inne przyczyny, niezależnie czy są tego samego rodzaju co zdarzenia wymienione powyżej czy inne, a które nie są pod kontrolą Strony, której brak działania ma zostać usprawiedliwiony, a którym to zdarzeniom przy zachowaniu należytej staranności Strona nie mogła zapobiec. Dla uniknięcia wątpliwości, Siły Wyższej nie stanowi żadna zmiana Prawa ani też zmiana, odwołanie, uznanie za nieistniejące bądź nieważne jakichkolwiek pozwoleń, czy innych decyzji administracyjnych, 7)innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 8)jeśli zmiany treści Umowy są korzystne dla Zamawiającego, 9)zmiana w stosunku do podwykonawców: w przypadku wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robot określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. **zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opt-art.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Postaw Twórczych50-538 Wrocław, ul. Działkowa 15

PLIKI DO POBRANIA:

 • SIWZ.doc
 • wzor_umowy_zal_nr_2_do_SIWZ.doc
 • 245714-2013.html
 • OPIS_A_-_II_ETAP.pdf
 • rys_nr_01_RZUT_PIWNIC.pdf
 • rys_nr_02_RZUT_PARTERU.pdf
 • rys_nr_03_RZUT_DACHU.pdf
 • rys_nr_04_PRZEKROJE_A-A_B-B_C-C.pdf
 • rys_nr_05_PRZEKROJ_D-D.pdf
 • rys_nr_06_TECHNOLOGIA.pdf
 • rys_nr_07_ELEWACJA_FRONTOWA.pdf
 • rys_nr_08_ELEWACJA_OD_PODWORZA.pdf
 • rys_nr_09_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ.pdf
 • rys_nr_10_ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ.pdf
 • rys_nr_11_PAWLACZ_1_PAWLACZ_2_PAWLACZ_3_WNEKA_W1.pdf
 • rys_nr_12_WZMOCNIENIA_STROPU_POD_URZADZENIA,_ROZMIESZCZENIE_ELEMENTOW_OSWIETLENIA.pdf
 • obliczenia_natezenia_oswietlenia.pdf
 • OPIS_IE.pdf
 • rys_nr_2_RZUT_PARTERU-INSTALACJA_OSWIETLENIOWA-_II_ETAP.pdf
 • rys_nr_3_SCHEMAT_POWIAZAN_KABL._Z_SZAFKA_SWNW_WEN._MECH._NAWIEW_-WYWIEW-II_ETAP.pdf
 • rys_nr_4_PRZEKROJ_D-D-ZASILANIE_WENTYLATORA_DACHOWEGO-II_ETAP.pdf
 • rys_nr_1_RZUT_PARTERU-INSTALACJA_SILY_I_GNIAZD_WTYKOWYCH-II_ETAP.pdf
 • lista_czesci_wentylacji_26.04.2013.pdf
 • OPIS_TECHNICZNY.pdf
 • rys._nr_WK1_RZUT_PARTERU-WOD.KAN.CO.pdf
 • rys._nr_WK2_ROZWINIECIE_INSTALACJI_SANITARNEJ_ORAZ_TECHNOLOGICZNEJ.pdf
 • rys._nr_WK3_ROZWINIECIE_INSTALACJI_WODY.pdf
 • rys._nr_WM1_RZUT_PARTERU-WENTYLACJA_MECHANICZNA.pdf
 • rys._nr_WM2_RZUT_DACHU_WNETYLACJA_MECHANICZNA.pdf
 • rys._nr_WM3_PRZEKROJ_A-A_B-B-WENTYLACJA_MECHANICZNA.pdf
 • rys._nr_WM4_PRZEKROJ_C-C-WENTYLACJA_MECHANICZNA.pdf
 • STR._TYT___PRZE.pdf
 • Pl.Strzelecki_12_-__II_etap___przedm_IE.pdf
 • Pl.Strzelecki_12__-__IIetap___przedm_IE..KST
 • Pl.Strzelecki_12__-__IIetap___przedm_IE.ath
 • STR._TYT___PR_B.pdf
 • Plac_Strzelecki_II_Etap_-_przedmiar.pdf
 • Plac_Strzelecki_II_Etap_-_przedmiar.ath
 • STR._TYT___PR_S.pdf
 • pl.Strzelecki_II_ETAP-Przedm._IS.pdf
 • pl.Strzelecki_II_ETAP-Przedm._IS.ath
 • STR_TYT_spis.pdf
 • ST-0.pdf
 • SST-4.pdf
 • SST-3.pdf
 • SST-2.pdf
 • SST-1.pdf
 • Całość (wszystkie pliki + ogłoszenie o przetargu - spakowane zipem):

 • przetarg_245714-2013_calosc.zip