RSS
A A A
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA NR LXI/1603/22
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Postaw Twórczych Zamek

     

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

                                                                             § 1.

Instytucji kultury Ośrodek Postaw Twórczych Zamek nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

                                                                             § 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                             § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

                    

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia


Sergiusz Kmiecik


Załącznik
do uchwały nr LXI/1603/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 2022 r.

STATUT
Ośrodka Postaw Twórczych Zamek

I. Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Wrocław zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.   

§ 2.

 1. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław.
 2. Ośrodek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 3. Ośrodek może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski.
 4. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu „OPT Zamek”.

§ 3.

 1. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.


II. Zakres działania

§ 4.

 1. Podstawowym celem działania Ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury, prowadzenie edukacji kulturalnej, włączanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze.
 2. Zakres działania Ośrodka obejmuje:
  1) realizację działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, ekologicznych i prospołecznych;
  2) organizowanie oraz współorganizowanie wystaw, koncertów, spektakli, festiwali, konkursów oraz innych imprez i wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
  3) prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  4) upowszechnianie i udostępnianie dzieł kultury i sztuki;
  5) prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej;
  6) promowanie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego będącego siedzibą Ośrodka.
 3. Ośrodek realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


III. Organizacja i zarządzanie

§ 5.

 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje Prezydent Wrocławia.
 3. W Ośrodku tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora, powoływanego i odwoływanego przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Wrocławia.

§ 6.

 1. Dyrektorowi, na jego wniosek, w zakresie działalności Ośrodka, doradza Zespół Doradczy.
 2. Członków Zespołu Doradczego powołuje Dyrektor.

IV. Gospodarka finansowa

§ 7.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

§ 8.

 1. Źródłami finansowania Ośrodka są:
  1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu, dzierżawy i wypożyczania posiadanych składników majątkowych;
  2) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora;
  3) dotacje z budżetu państwa;
  4) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych;
  5) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych.
 2. Dyrektor składa Organizatorowi sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami.
 3. Dyrektor składa Organizatorowi materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami.
 4. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Wrocławia, który dokonuje również wyboru uprawnionego podmiotu do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego w przypadku jego badania.

§ 9.

 1. Ośrodek może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
  1) sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych;
  2) organizacji, współorganizacji, produkcji, koprodukcji i obsługi wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych;
  3) organizacji i prowadzenia szkoleń, sympozjów, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych, spotkań i wystaw;
  4) działalności impresaryjnej, promocyjnej i reklamowej;
  5) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej oraz produkcji programów radiofonicznych, telewizyjnych i innych form zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu;
  6) działalności handlowej i gastronomicznej;
  7) wypożyczania, dzierżawy i najmu składników majątkowych;
  8) oprogramowania i przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, w tym prowadzenia portali
  internetowych.
 2. Dodatkowa działalność nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Ośrodka, a środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Ośrodka.

V. Przepisy końcowe

§ 10.

 1. Połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić na warunkach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 04.01.2023
Podpisał: Joanna Kot
Dokument z dnia: 27.04.2011
Dokument oglądany razy: 3 589