RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (30.03.2021) [.pdf]

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Postaw Twórczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 
Data publikacji strony internetowej: 2016-08-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
  • brak formularza kontaktowego (na stronie podane są dane teleadresowe)
  • brak wersji stricte tekstowej strony (jest graficzna)
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
  • zdjęcia i grafiki z wydarzeń archiwalnych nie posiadają opisów alternatywnych
  • linki do stron zewnętrznych często otwierają się w nowym oknie
  • posiadamy wymóg dostępności A (brak AA, brak AAA)
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kot <joannakot@op-art.net>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 663 779 964. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek posiada podnośnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiający dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, sali widowiskowej oraz toalety. Filie Ośrodka znajdują się na poziomie chodnika - dostęp nie stanowi przeszkody architektonicznej.

Do budynku i filii oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wyżej wymienione pomieszczenia nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku oraz w filiach nie ma pętli indukcyjnych. 

Ośrodek podejmuje działania związane ze zwiększeniem dostępności na wyższym poziomie.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Dawid Bargenda
Dokument z dnia: 25.09.2020
Dokument oglądany razy: 325