RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:

 1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50–538 Wrocław, NIP 896 00 07 761.
 2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji , skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: info@opt-art.net . Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: [email]iod@opt-art.net[/email]
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów tj. monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa instytucji.
  Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
 4. [Dane z monitoringu] Instytucja w celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym.
  - Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.
  - Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  - Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 5. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
 6. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 7. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  - przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową kupna sprzedaży towaru, uczestniczenia w zajęciach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Twoją rzecz.
  - do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email]info@opt-art.net[/email]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
  Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 10. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.Opublikował: Dawid Bargenda
Publikacja dnia: 26.07.2019
Podpisał: Dawid Bargenda
Dokument z dnia: 26.07.2019
Dokument oglądany razy: 284