RSS
A A A
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA NR III/25/06
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury
pod nazwa Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu

     

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

                                                                             § 1.
          Nadaje się Ośrodkowi Postaw Twórczych we Wrocławiu statut w brzmieniu jak
w niniejszej uchwale.

                                                                             § 2.
          Traci moc statut Ośrodka Postaw Twórczych nadany uchwałą Nr XX/650/00 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2000 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 4, poz.134 ze zm.).

                                                                             § 3.
          Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

                                                                             § 4.
          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia


Jacek Ossowski


STATUT
Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne

§ 1.


          Ośrodek Postaw Twórczych zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury
działająca na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

          1) aktu o utworzeniu;
          2) postanowień niniejszego statutu;
          3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
               kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), zwaną dalej Ustawą.

                                                                               

§ 2.

 1. Funkcje organizatora Ośrodka sprawuje Gmina Wrocław.
 2. Ośrodek posiada osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod nr RIK 5/92 prowadzonego przez organizatora i jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
 3. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Gmina Wrocław.

§ 3.

 1. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław.
 2. Terenem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Ośrodek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


II. Cel i zakres działania


§ 4.

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest edukacja kulturalna oraz udostępnianie i upowszechnianie twórczości artystycznej.
 2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
  a) prowadzenie pracowni edukacji kulturalnej
  b) upowszechnianie i udostępnianie dzieł kultury i sztuki
  c) prowadzenie własnej działalności twórczej
  d) działalność wydawnicza i impresaryjna.
 3. Ośrodek może prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, prowadzić wypożyczalnie posiadanego sprzętu technicznego, realizować imprezy o charakterze kulturalnym (okolicznościowe, rodzinne, rozrywkowe i inne) zlecone przez inne podmioty, prowadzić działalność w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej oraz działalność informacyjno-promocyjną.
 4. Przy realizacji celów i zadań wymienionych w punktach 1, 2 i 3 Ośrodek może współpracować z instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami.
 5. Cele i zadania, inne niż wymienione w punktach 1, 2 i 3, mogą być realizowane przez Ośrodek po uzyskaniu zgody Organizatora.


III. Organy zarządzające

§ 5.

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej;
  2) kształtowanie programu działalności;
  3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji;
  4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji;
  5) dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;
  6) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;
  7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
  8) udzielanie pełnomocnictw pracownikom i osobom trzecim do działania w imieniu Ośrodka.

§ 6.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych Ośrodka upoważniony jest Dyrektor oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy wpisani do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
 2. Pełnomocnicy są uprawnieni do czynności prawnych w zakresie udzielonych im upoważnień.

§ 7.

 1. Ośrodek zarządzany jest przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
 2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Ośrodkiem na okres 5 lat.
 3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Miasta przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2.

§ 8.


Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

IV. Majątek i finanse


§ 9.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w Ustawie oraz innych właściwych przepisach.
 2. Podstawa działalności finansowej Ośrodka jest roczny plan budżetowy Ośrodka zatwierdzony, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody.
 3. Środki finansowe na organizacje i działalność Ośrodka. pochodzą z:
  1) dotacji Miasta,
  2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również z działalności gospodarczej,
  3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  4) innych źródeł.
 4. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów i zadań określonych w niniejszym statucie.
 5. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 6. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

V. Postanowienia końcowe


§ 10.

 1. Przekształceń, podziału lub likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 2. Wszelkie zmiany statutu wymagają zastosowania trybu określonego dla jego nadania.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


Opublikował: Joanna Kot
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Joanna Kot
Dokument z dnia: 27.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 984